Εργασίες συντήρησης σε ένα από τους παρόχους δικτύου – Maintenance on one of network providers

blade-server

Εργασίες συντήρησης σε ένα από τους παρόχους δικτύου.

θέλουμε να σας ενημερώσουμε για μια επείγουσα συντήρηση του δικτύου σε ένα φορέα δικτύου στο κέντρο δεδομένων μας στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των συστημάτων σας, η οποία είναι ο λόγος που σας ζητάμε να εξετάσετε τις ακόλουθες πληροφορίες.

Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν:
Δευτέρα, 07/09/2015 – 00:00 και 06:00 UTC
Στο παράθυρο συντήρηση των Servers στο Data Center ενδέχεται να έχει περιορισμούς σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας για αυτές τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των συστημάτων σας μόνιμα.

Η Ομάδα Υποστήριξης

Maintenance work on one of our network providers

we want to inform you for an urgent network maintenance at one of our network carriers at our data center in Europe. This may affect the availability of your systems, which is why we ask you to consider the following information.

The maintenance work will take place:
Monday, 07/09/2015 – 00:00 to 06:00 clock UTC

In the maintenance window the Servers in Data Center may has limitations on the availability.
Thank you for your understanding for these scheduled maintenance work. Its purpose is to ensure the availability of your systems permanently.

Best regards

Leave a Reply